dojceniuzdar.sk
true
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
 
 
1. PREAMBULA
 
 • 1.1. Predmetom týchto všeobecných obchodných podmienok je úprava vzájomných práv a povinností pri poskytovaní Služieb a / alebo dodaní Produktov Zákazníkovi (tak ako sú tieto pojmy definované nižšie) ponúkaných a dostupných na webovej stránke poskytovateľa, Patrícii Brňovej, miestom podnikania Moravský Svätý Ján 55, 90871 Moravský Svätý Ján, Slovenská republika, IČO: 51621606, zapísanej v Živnostenskom registri SR vedenom Okresným úradom Senica, pod č. 240-31886 (ďalej len „Poskytovateľ“) www.dojceniuzdar.sk (ďalej len „webová stránka“).
 • 1.2. Potvrdením týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) pri dodaní Produktov alebo poskytnutí Služieb Zákazník prehlasuje, že sa oboznámil s obsahom VOP a podmienkami ochrany Osobných údajov (ako je tento pojem definovaný nižšie) dostupnými na stránke https://dojceniuzdar.sk/spracuvanie-osobnych-udajov , prípadne ďalšími dokumentmi Poskytovateľa ktoré sú uvedené na webovej stránke.
 • 1.3. Poskytovateľ s týmto vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu VOP, a to najmä, ale nie výlučne, v prípade zmeny právnych predpisov, výkladu právnych predpisov, zmeny v poskytovaných Službách a / alebo Produktoch alebo v charaktere poskytovaných Služieb a/ alebo Produktov alebo akejkoľvek inej zmeny, ktorá by mala vplyv na znenie týchto VOP. Akúkoľvek zmenu VOP Poskytovateľ bezodkladne zverejní na svojej webovej stránke. 
   
 
2. DEFINÍCIE
 
 • 2.1. „Cenami“ sa rozumejú ceny v EUR za Poskytovateľom poskytované Služby a /alebo dodávané Produkty, ktoré sú zverejnené na webovej stránke Poskytovateľa, pričom „Cenou“ sa rozumie cena za konkrétnu Službu a / alebo Produkt poskytovaný Poskytovateľom.
 • 2.2. „Dielom“ sa rozumie tento pojem definovaný v bode 8.1 VOP.
 • 2.3. „Objednávkou“ sa rozumie záväzná objednávka Služieb a / alebo Produktov poskytovaných Poskytovateľom, na základe ktorej je Zákazník povinný uhradiť Cenu za objednanú Službu a /alebo Produkt, ako aj Náklady na korešpondenčnú adresu uvedenú Zákazníkom pri zadávaní Objednávky.
 • 2.4. „Osobnými údajmi“ sa rozumejú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby.
 • 2.5. „Nákladmi“ sa rozumie tento pojem definovaný v bode 4.1 VOP.
 • 2.6. „Nariadením GDPR“ sa rozumie Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
 • 2.7. „Platobnými údajmi“ sa rozumejú údaje pre platbu Ceny za poskytnutie Služieb a Produktov vrátane Nákladov.
 • 2.8. „Poskytovateľom“ sa rozumie tento pojem definovaný v bode 1.1 VOP.
 • 2.9. „Produktom“ sa rozumie tovar alebo výrobok dodávaný zo strany Poskytovateľa a ponúkaný na jeho webovej stránke, ktorý si Zákazník môže prostredníctvom webovej stránky zakúpiť.
 • 2.10. „Službou“ sa rozumie najmä (i) činnosť osobného alebo on-line poradenstva poskytovaného Zákazníkovi Poskytovateľom, a to v rozsahu, v akom je táto činnosť uvedená na webovej stránke Poskytovateľa, (ii) poskytovanie online webinárov, (iii) poskytovanie kurzov v rozsahu uvedenom na webovej stránke, (iv) služby prenájmu hnuteľných vecí (v) iné činnosti, ktoré Poskytovateľ poskytuje a sú uvedené na webovej stránke.
 • 2.11. „Spotrebiteľom“ sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
 • 2.12. „VOP“ sa rozumie tento pojem definovaný v bode 1.2 VOP.
 • 2.13. „webová stránka“ sa rozumie tento pojem definovaný v bode 1.1 VOP.
 • 2.14. „Zákonom“ sa rozumie zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 2.15. „Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri zmluve uzatvorenej na diaľku“ sa rozumie zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 2.16. „Zákazníkom“ sa rozumie subjekt (fyzická osoba), ktorej sa na základe Zmluvy s Poskytovateľom poskytuje Služba a / alebo dodáva Produkt.
 • 2.17. „Zmluvou“ sa rozumie zmluva uzatvorená medzi Poskytovateľom a Zákazníkom, ktorej predmetom je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Zákazníkovi Služby a/alebo dodať Produkty a zároveň záväzok Zákazníka zaplatiť za tieto Služby a/ alebo Produkty Cenu vrátane Nákladov.
   
 
3. OBJEDNÁVKA SLUŽIEB A / ALEBO PRODUKTOV
 
 • 3.1. V prípade záujmu Zákazníka o poskytnutie Služby a / alebo dodanie Produktu Zákazník vyberie konkrétnu Službu a / alebo Produkt, ktorý môže následne pridať do košíka.
 • 3.2. Po pridaní konkrétnej Služby a / alebo Produktu do košíka môže Zákazník prejsť do pokladne a tak zadať záväznú Objednávku na konkrétnu Službu a / alebo Produkt, pričom pri zadávaní Objednávky zadá Zákazník svoje Osobné údaje v rozsahu jeho mena, priezviska, korešpondenčnej adresy a e-mailu.
 • 3.3. Zákazník berie na vedomie, že zadanie Objednávky sa považuje za uzatvorenie Zmluvy medzi Poskytovateľom a Zákazníkom.
   
 
4. PLATBA ZA POSKYTOVANIE SLUŽIEB A / ALEBO DODANIE PRODUKTOV
 
 • 4.1. Za poskytnutie Služieb a / alebo dodanie Produktov je Zákazník povinný uhradiť Poskytovateľovi Cenu, ktorá je uvedená pri konkrétnej Službe a / alebo Produkte na webovej stránke Poskytovateľa. Okrem Ceny za poskytnutie Služieb a / alebo dodanie Produktov je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Zákazníka úhradu nákladov na dopravu, úhradu poplatkov za bezhotovostnú platbu, ako aj iné náklady (napr. balenie Produktu) (ďalej len „Náklady“). Zákazník je oboznámený s výškou týchto Nákladov (s rozdelením na jednotlivé položky) pri zadávaní Objednávky.
 • 4.2. Platobné údaje pre účely úhrady Ceny a Nákladov sú vygenerované priamo po zadaní Objednávky. Po úhrade Ceny vrátane Nákladov je Zákazníkovi zaslaný potvrdzovací e-mail na e-mailovú adresu zadanú pri vytvorení Objednávky.
   
 
5. POSKYTNUTIE SLUŽBY A DODANIE PRODUKTU
 
 • 5.1. Po prijatí úhrady Ceny a Nákladov (i) poskytne Poskytovateľ Zákazníkovi Službu a (ii) dodá mu zakúpený Produkt najneskôr do 30 dní odo dňa úhrady Ceny a Nákladov za danú Službu a / alebo Produkt. V prípade nesplnenia povinnosti Poskytovateľa podľa predchádzajúcej vety je Zákazník oprávnený od Zmluvy odstúpiť.
 • 5.2. Objednaná Služba a / alebo Produkt je Zákazníkovi podľa jeho povahy zaslaný na e-mailovú adresu uvedenú pri zadávaní Objednávky alebo na korešpondenčnú adresu uvedenú pri zadávaní Objednávky.
 • 5.3. Poskytnutú Službu a / alebo dodaný Produkt je Zákazník povinný prevziať. V prípade, ak si Zákazník neprevezme Produkt, ktorý mu bol riadne odoslaný a dodaný v lehote podľa bodu 5.1, v odbernej lehote určenej doručovateľom, Produkt bude vrátený späť na adresu Poskytovateľa.
 • 5.4. Zákazníkovi bude, v prípade nedoručenia Produktu, vrátená Cena zaplatená za Produkt, nie však časť Nákladov za doručenie Produktu Zákazníkovi.
 • 5.5. Práva a povinnosti pri využití služby prenájmu hnuteľných vecí zo strany Zákazníka:
    (i) pre účely poskytnutia Služby prenájmu hnuteľných vecí je Zákazník povinný poskytnúť svoje Osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko a e-mail, a uviesť dátum skončenia dočasného užívania veci;
    (ii) Poskytovateľ poskytuje Zákazníkovi vec v stave spôsobilom na obvyklé užívanie;
    (iii) Zákazník je povinný vec užívať len dohodnutým spôsobom a je povinný nakladať s vecou tak, aby nedošlo k jej poškodeniu, zničeniu alebo nadmernému opotrebeniu;
    (iv) ak sa vec stratila alebo bola zničená je Zákazník povinný uhradiť Cenu za nájom veci až do času, dokým neoznámi Poskytovateľovi stratu alebo zničenie veci;
    (v) Zákazník nie je povinný platiť Cenu za prenájom v prípade, ak pre vady veci, ktoré sám nespôsobil, nemohol vec užívať dohodnutým spôsobom;
    (vi) ak Zákazník mohol počas doby užívania veci túto vec z dôvodov podľa bodu (v) užívať len obmedzene, má Zákazník nárok na primeranú zľavu z Ceny za prenájom;
    (vii) právo na odpustenie Ceny za nájom podľa bodu (v) alebo zľavy z Ceny podľa bodu (vi) si musí Zákazník u Poskytovateľa uplatniť bez zbytočného odkladu;
    (viii) Zákazník nie je oprávnený dať vec do podnájmu tretej osobe;
    (ix) Zákazník nie je oprávnený vec meniť a prípadnú potrebu opráv je povinný oznámiť Poskytovateľovi bez zbytočného odkladu. Pri porušení povinnosti oznámiť potrebu opráv, zodpovedá Zákazník za škodu vzniknutú na veci v čase užívania veci zo strany Zákazníka;
    (x) po skončení užívania veci je Zákazník povinný vec vrátiť Poskytovateľovi a uhradiť Cenu za prenájom podľa cenníka zverejneného na webovej stránke Poskytovateľa;
    (xi) v prípade nezaplatenia poplatku za prenájom veci je Zákazník povinný uhradiť poplatok za omeškanie vyplývajúci z príslušných právnych predpisov.
   
 
6. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY SLUŽBY A /ALEBO PRODUKTU
 
 • 6.1. Poskytovateľ zodpovedá za vady Služby a / alebo Produktu, ktoré Služba a / alebo Produkt mali pri poskytnutí, resp. prevzatí zo strany Zákazníka.
 • 6.2. Podmienky uplatnenia zodpovednosti za vady reklamáciou Služby a / alebo Produktu a  spôsob vybavenia reklamácie sú uvedené v Reklamačnom poriadku Poskytovateľa, ktorý je dostupný na webovej stránke Poskytovateľa. 
   
 
7. OSOBITNÉ USTANOVENIA V SÚVISLOSTI S UZATVORENÍM SPOTREBITEĽSKEJ ZMLUVY NA DIAĽKU
 
 • 7.1. Ustanovenia tohto článku VOP sa týkajú iba Zákazníkov, ktorí sú Spotrebiteľmi.
 • 7.2. Zmluva uzatvorená prostredníctvom webovej stránky so Zákazníkom, ktorý je Spotrebiteľom sa považuje za zmluvu uzatvorenú na diaľku podľa ustanovenia § 2 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri uzatvorení zmluvy na diaľku.
 • 7.3. Zákazník, ktorý je Spotrebiteľom je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Zmluvy do 14 dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy. Formulár na odstúpenie od Zmluvy je dostupný na webovej stránke Poskytovateľa.
 • 7.4. Akceptáciou týchto VOP Zákazník vyhlasuje, že bol s možnosťou odstúpiť od Zmluvy podľa tohto článku bodu oboznámený.
 • 7.5. Prípadné spory vzniknuté medzi Poskytovateľom a Zákazníkom, ktorý je Spotrebiteľom, je možné riešiť formou alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pred zamýšľaným iniciovaním alternatívneho riešenia sporu sa odporúča Spotrebiteľovi, kontaktovať za účelom riešenia vzniknutej situácie dohodou prvotne Poskytovateľa, e-mailom na adrese: info@dojceniuzdar.sk
 • 7.6. oznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1 
   
 
8. AUTORSKÉ PRÁVO POSKYTOVATEĽA
 
 • 8.1. Ak je pri poskytovaní Služby zo strany Poskytovateľa na základe Zmluvy vyhotovené autorské dielo podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dielo“) je Zákazník toto dielo oprávnený použiť na účel uvedený v Zmluve alebo VOP. Na iný účel je Zákazník oprávnený dielo použiť len, ak mu Poskytovateľ udelil súhlas. Poskytovateľ, ako autor diela, je dielo oprávnený sám použiť aj bez súhlasu Zákazníka. 
   
 
9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
 • 9.1. Poskytovateľ v súvislosti s prevádzkovaním webovej stránky, poskytovaním Služieb a / alebo dodávkou Produktov spracúva Osobné údaje a zabezpečuje ochranu Osobných údajov osôb (Zákazníkov), ako dotknutých osôb, v zmysle Nariadenia GDPR a Zákona.
 • 9.2. Zákazník potvrdením týchto VOP potvrdzuje, že bol zo strany Poskytovateľa riadne, zrozumiteľne a úplne informovaný o všetkých jeho právach, ako dotknutej osoby a podmienkach spracúvania osobných údajov podľa Nariadenia GDPR a Zákona.
 • 9.3. Bližšie informácie k spracúvaniu Osobných údajov Zákazníka a práv Zákazníka v súvislosti so spracúvaním jeho Osobných údajov, vrátane práva na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov, sú uvedené v dokumente „Informácia o spracúvaní osobných údajov“ dostupné na webovej stránke Poskytovateľa. 
   
 
10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 
 • 10.1. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na webovej stránke.
 • 10.2. Právne vzťahy uzatvorené na základe Zmluvy a/alebo VOP výslovne neupravené sa riadia výlučne právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 • 10.3. V prípade, ak akékoľvek ustanovenie VOP (alebo ich časť) je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení VOP (alebo zvyšnej časti takéhoto ustanovenia). Poskytovateľ v takom prípade bez zbytočného odkladu po tom, ako zistí, že niektoré z ustanovení VOP (alebo ich časť) je neplatné(á), neúčinné(á) a/alebo nevykonateľné(á), nahradí dotknuté ustanovenie (alebo jeho časť) ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať princípom dohodnutým v týchto VOP.
 • 10.4. Všetky spory, ktoré vzniknú medzi Poskytovateľom a Zákazníkom zo Zmluvy a/alebo VOP, alebo súvisiacich so Zmluvou a/alebo VOP, vrátane sporov o platnosť, výklad, zánik Zmluvy a/alebo VOP, budú strany riešiť primárne dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, vec bude predložená na rozhodnutie príslušnému súdu v Slovenskej republike. Ustanovenia o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov tým nie sú dotknuté.